Messaġġ tat-Tmexxija taż-Żona

Il-gratitudni twitti t-triq għat-“Tron tal-Grazzja”

Il-Presbiteru Miguel Ribeiro, il-Portugall
Il-Presbiteru Miguel Ribeiro, il-Portugall Żona tat-Tramuntana tal-Ewropa Sebgħin

Qabel ma ssejjaħt għaż-Żona Sebgħin, iffaċċjajt waħda mill-akbar sfidi fil-vjaġġ tiegħi tal-fidi. Għaddejna minn diffikultajiet finanzjarji hekk li ma stajniex nixtru l-ikel, u ħsibna biex inbigħu dak kollu li kellna. Kienet tqila għalija li nara lil marti tiġbor it-tifkiriet għeżież tan-nanna u ommha. Peress li l-karozza tagħna kienet bla petrol, kont għaddej minn beltna fit-tfittxija ta’ ħanut li jaċċetta tpartit għal-flus.

Waqt li kont miexi, ftakart f’konverżazzjoni maʼ ħabib tal-qalb tiegħi li kien għaddej minn sfidi profondi. Bl-intenzjoni li ngħin, tajtu parir biex jikkultiva l-gratitudni. Ir-risposta tiegħu: 'Sabiex inkun grat, irrid naħseb f'xi ħadd li għaddej minn tbatijiet agħar minni! Huwa diffiċli ħafna li ssib xi ħadd li għaddej minn dan.' Jien ħassejt empatija, ħassejtni maqbud emozzjonalment fost it-tbatija ta’ marti u d-dwejjaq ta’ wliedi. Minkejja li kont poġġejt il-fiduċja tiegħi fis-Salvatur. Kien qalli: “Int tiegħi” (1). Hu kien għażilni bil-wegħdiet tiegħu li jagħmilni “poplu speċjali għalih innifsu” (2) u “biex jagħmel [lili] għoli fuq il-ġnus kollha li hu għamel” (3). Jien kont żammejt fedelment mal-prattiċi tad-dieċmi, is-sawm, it-talb, u l-qima tat-Tempju, it-“twieqi tas-sema” (4) imwiegħda baqgħu magħluqa, u ħassejtni abbandunat.

F'mumenti ta' afflizzjoni akbar, adottajt il-prattika li nagħmel żewġ mistoqsijiet fundamentali lil Alla: 'O Mulej, x'inhi x-xewqa tiegħek li nagħmel? X'inhi x-xewqa tiegħek li nitgħallem?' Kważi mill-ewwel, ħsiebi nbidel: “U ġara li bena artal tal-ġebel, u għamel offerta lill-Mulej, u radd ħajr lill-Mulej Alla tagħna.”(5) Dan wassal għal kontemplazzjoni dwar il-qagħda mwiegħra tal-Mulej. Leħi, li, mingħajr ebda ħtija tiegħu, kien imġiegħel jabbanduna daru, u ħalla warajh il-possedimenti tiegħu, inkluż 'daru, u l-art tal-wirt tiegħu, u d-deheb tiegħu, u l-fidda tiegħu, u l-affarijiet prezzjużi tiegħu, u ma ħa xejn miegħu.”(6) Wara li qattaʼ ħajtu kollha f’Ġerusalemm, ħalla warajh ħolm tul il-ħajja u l-frott tax- xogħol tiegħu, Leħi ffaċċja sfida li kienet tidher insuperabbli. Madankollu, il-​gratitudni kienet il-​prinċipju li bih għex u fittex is-​salvazzjoni. “Kbir u meraviljużi l-għemejjel tiegħek, Mulej Alla li jista’ kollox!”(7)

Għal Leħi, il-gratitudni ma kinitx kontinġenti fiċ-ċirkostanzi; kienet deċiżjoni b’għan speċifiku: Ġesù Kristu. U għalhekk jien grat ħafna li skoprejt, “Jekk nitla’ s-sema, int hemm: jekk nagħmel is-sodda tiegħi fl-infern, ara, int qiegħed hemm.” (8) F’nofs il-provi tiegħi stess, jien internalizzajt il-prattika tal-bini ta’ altari ta’ gratitudni kuljum permezz tat-talb. L-għan tiegħi kien li nkun grat mingħajr paragun, aspettattiva, jew dipendenza fuq ċirkostanzi esterni—bidla profonda fil-perspettiva.

Fil-bidu tat-talb, intenzjonalment inrieġi l-ħsibijiet tiegħi lejn il-ħajja u l-missjoni tas-Salvatur tiegħi. Il-proċess kien trasformattiv. Aktar ma esprima bil-ħerqa l-gratitudni, aktar l-Ispirtu ta’ xhieda tal-veritajiet tal-ħniena u tal-grazzja. Permezz ta’ din il-prattika, ksibt xhieda tal-“intenzjoni ta’ dan l-aħħar sagrifiċċju” (9) tas-Salvatur tiegħi u li “l-ġewwieni tiegħu jimtela bil-mogħdrija lejna”(10).

Hu għarafni perfettament fil-ġewwieni tal-ħniena tiegħu. Hekk kif il-gratitudni tiegħi sabet l-espressjoni, il-fidi tiegħi approfondiet, u ruħi ferħet. Sirt nifhem li dawn l-artali ta’ kuljum ta’ gratitudni kienu qed iwittu t-triq għat-“tron tal-grazzja.”(11). Konna mberkin kemm materjalment kif ukoll spiritwalment fil-​jiem taʼ wara. Iżda, għal dak kollu li għaddejt minnu, ma nixtieqx ninnegozja posti ma’ ebda re. Il-provi tiegħi wassluni biex nersaq eqreb lejn, u nsir naf, lis-Salvatur tiegħi Ġesù Kristu. Hu jgħix!

1. Isaija 43:1 

2. Dewteronomju 7:6 

3. Dewteronomju 26:19 

4. Malakija 3:10 

5. 1 Nefi 2:7 

6. 1 Nefi 2:4 

7. 1 Nefi 1:14 

8. Salmi 139:8 

9. Alma 34:15 

10. 3 Nefi 17:6,7 

11. Lhud 4:16