Messaġġ tat-Tmexxija taż-Żona

Il-Missjoni tal-Medjatur

Kristu 'hu l-medjatur tal-aqwa patt'. Dan il-patt jippermetti li jintleħqu t-talbiet għall-ġustizzja u t-talbiet għall-ħniena. 

Misja mediatora
Il-Presbiteru Roseveltt Teixeira, Cape Verde
Il-Presbiteru Roseveltt Teixeira, Cape Verde Sebgħin Reġjonali

Il-kelma 'medjatur' ġejja mil-Latin u tfisser intermedjarju, xi ħadd li jidħol bejn tnejn.

Fil-ħajja mortali tagħna, jeżistu okkażjonijiet bħal fin-negozju, bħal meta tixtri jew tikri dar jew karozza, u anki fil-kunflitti, meta niġu bżonn medjatur.

Il-medjatur, sabiex ikun ta' suċċess fil-proċess ta' medjazzjoni, jeħtieġlu li jkun newtrali, ġust, imparzjali, u jeħtieġ li jassigura li ħadd mill-partijiet involuti mhu se jkollu d-drittijiet tiegħu miksurin.

Bħala parti mill-pjan tal-kuntentizza, il-Mulej ipprovda ħajja għalina fuq l-art.  It-twelid tagħna huwa riżultat ta' għażla li għamilna minn qabel u huwa pass importanti ħafna fil-progressjoni eterna tagħna.

Il-ħajja mortali tagħna, limitata kif inhi biż-żmien, hija qasira u tiqsar kull jum li jgħaddi. Madanakollu, hija essenzjali għas-salvazzjoni tagħna, peress li tagħtina ċans nagħmlu għażliet ta' kuljum li jistgħu jew iressquna eqreb lejn Missierna fis-Smewwiet jew inkella jbegħduna iktar minnu. 

Aħna nitgħallmu mis-Sultan Benjamin li 'il-bniedem naturali hu għadu ta' Alla u ilu hekk mill-waqgħa ta' Adam, u hekk se jibqa', għal dejjem (…);  sakemm hu ma jissottomettix ruħu għall-istigazzjoni tal-Ispirtu s-Santu' (Mosija 3:19). B'riħet l-isforzi tagħna biss, fin-natura karnali tagħna, u bla għajnuna, aħna ma nistgħux niksbu l-għan ta' din il-ħajja.

Król Beniamin

Aħna kontinwament miġbudin minn żewġ forzi opposti, waħda li tħajjarna nagħmlu t-tajjeb u l-oħra li tħajjarna nagħmlu l-ħażin.  'Għalhekk, il-Mulej Alla ppermetta li l-bniedem kellu jaġixxi minn rajh.  Għalhekk, il-bniedem ma setax jaġixxi minn rajh sakemm huwa ma jiġix imħajjar minn waħda jew mill-oħra' (2 Nefi 2:16).

Il-Mulej jaf b'mod perfett l-isfidi ta' din il-ħajja mortali.  Huwa jaf id-dgħufijiet u s-saħħiet tagħna, Huwa jaf li f'dan il-proċess ta' għażliet aħna se nagħmlu l-iżbalji u huwa għalhekk li pprovda medjatur.

'Għax wieħed [biss] (...) hu l-medjatur bejn Alla u l-bniedem' (1 Timotju 2:5). Il-medjatur huwa Ġesù Kristu, huwa hu l-medjatur tal-patti tagħna mal-Missier. Huwa permezz tiegħu li aħna naslu għand Missierna fis-Smewwiet.

Kristu 'hu l-medjatur tal-aqwa patt' (Lhud 8:6). Dan il-patt jippermetti li jintleħqu t-talbiet għall-ġustizzja u t-talbiet għall-ħniena.

Grazzi għall-espjazzjoni ta' Ġesù Kristu, li interċetta għad-dnubiet tagħna, aħna għandna l-opportunità li nindmu u nwettqu l-ħtiġijiet kollha tal-patt. Huwa għamel il-ftehim possibbli.

Il-Mulej tagħna fl-għerf infinit tiegħu tana ġurnata kull darba, isseparata f'perjodu ta' 24 siegħa; kull ġurnata hija ġurnata ġdida, opportunità, twelid mill-ġdid.


X'barka tal-għaġeb hija li tkun taf, li tkun tħoss li permezz ta' ndiema sinċiera aħna nistgħu ninħelsu mid-dnubiet tagħna


Jezusa Chrystusa

Aħna nistgħu nixtarru l-azzjonijiet tagħna fi tmiem ta' kull ġurnata, nistgħu noffru lill-Mulej, fit-talb umli, l-isforzi tagħna ta' kuljum, l-isfidi tagħna, niżżuh ħajr, u nitolbu l-għajnuna tiegħu għall-ġurnata l-ġdida. Kull ġurnata hija twelid mill-ġdid, aħna għandna opportunità ġdida li nagħżlu dak li huwa sew u li nkunu ftit aħjar minn kif konna l-ġurnata ta' qabel.

Barra mill-Imgħallem tagħna Ġesù Kristu, il-Medjatur Suprem etern tagħna, il-Mulej jaf li bħala parti mill-pjan, hemm żminijiet f'ħajjitna meta neħtieġu li jkollna medjaturi oħrajn li jinsabu qrib tagħna.  Għalhekk huwa rrestawra l-knisja tiegħu f'dawn l-aħħar żminijiet fuq is-sisien tal-profeti u l-appostli li jħaddnu l-imfietaħ  kollha tas-saċerdozju u l-mexxejja lokali biex jgħinuna.

Fuq kollox, jien naf li l-ikbar medjatur tagħna huwa s-Salvatur tagħna Ġesù Kristu. X'barka tal-għaġeb hija li tkun taf, li tkun tħoss li permezz ta' ndiema sinċiera aħna nistgħu ninħelsu mid-dnubiet tagħna.

Jien naf li anki jekk kollox ifalli f'ħajjitna, anki jekk  jagħmlulna l-ħsara jew jippersegwitawna, saħansitra sal-mewt, il-medjatur tagħna Ġesù Kristu mhux se jfallina. Jien nafda kompletament fih. Jien naf li hu se jassigura u jiggarantixxi li d-drittijiet, il-barkiet u l-privileġġi kollha tagħna se jkunu protetti fl-aħħar u aħna se noħorġu rebbiħin. F'isem Ġesù Kristu. Ammen.