Messaġġ mit-Tmexxija tar-Reġjun

Il-Maħfra

Il-maħfra hija waħda mill-akbar don li tana Missierna fis-Smewwiet. Permezz tax-xogħol espjatorju ta’ Ġesù Kristu, nistgħu nirċievu l-miraklu tal-maħfra—billi nesperjenzaw bidla qawwija fil-qalb, billi nsiru “qaddis ..., bħat‑tfal, sottomess, ta’ qalb ħelwa, umli, kollu sabar, mimli mħabba.”, billi tħoss il-paċi u l-assigurazzjoni, u billi tirċievi l-faraġ u s-saħħa biex tkompli bil-ferħ fit-triq tal-patt.

Elder Samuel Koivisto
Il-Presbiteru Samuel Koivisto, Finlandja Sebgħin tar-Reġjun tat-Tramuntana fl-Ewropa

Meta s-Salvatur għex fuq l-art, hu ħabb lin-nies bil-qadi tiegħu. Huwa xerred l-għerf u l-għarfien billi għallimhom dwar il-pjan ta’ Missierna fis-Smewwiet għall-kuntentizza. Huwa stieden lil kulħadd biex jersqu lejh—u qalilom: “Ejjew għandi, intom ilkoll li tinsabu mħabbtin u mtaqqlin, u jiena nagħtikom il-mistrieħ.” (1) Din l-istess stedina għadha tgħodd għal kull wieħed minna, sabiex insiru nafuh u nsiru xi ftit aktar nixbhuh.

Ġesù Kristu huwa l-eżempju perfett tal-maħfra għalina. Huwa għallem lid-dixxipli tiegħu kemm-il darba kellhom jaħfru lil xulxin u jekk ħuhom ikompli jagħmel il-ħażin: “mhux … Sa seba’ darbiet: imma, Sa sebgħa u sebgħin darba.” (2) Dan jimplika maħfra kontinwa. Kristu għallimna nitolbu lil Missierna fis-Smewwiet: “U aħfrilna dnubietna; għax aħna wkoll naħfru lil kull min hu ħati għalina.” (3) L-eżempju aħħari tal-ħila tas-Salvatur li jaħfer kienet it-talba tiegħu lil Alla, meta ġie msallab u qal: “Missier, aħfrilhom; għax ma jafux x’inhuma jagħmlu.” (4)

“Li taħfer huwa attribut divin. Huwa li taħfer jew tiskuża lil xi ħadd mit-tort għal reat jew ħażen. L-Iskrittura tirreferi għall-maħfra f’żewġ modi. Il-Mulej jikkmandana biex nindmu minn dnubietna u nfittxu l-maħfra tiegħu. Jikkmandana wkoll biex naħfru lil dawk li joffenduna jew iweġġgħuna.” (5) Kristu għallem: “Aħfru, u ssibu maħfura.” (6) “Jien, il-Mulej, naħfer lil min se naħfer, imma minnkom jeħtieġ li taħfru lill-bnedmin kollha.” (7)

Aħna twelidna fid-dinja biex nirċievu ġisem fiżiku li jgħinna nitgħallmu, nikbru u niżviluppaw. Nesperjenzaw opposti, u għandna l-libertà li nagħżlu, li hija skond il-pjan ta’ Missierna fis-Smewwiet. Anke wara li nagħmlu l-almu tagħna, ilkoll niżbaljaw, nidinbu, naqgħu u nagħmlu għażliet ħżiena. Permezz tal-espjazzjoni ta’ Ġesù Kristu, nistgħu nirċievu l-maħfra għal dnubietna permezz ta’ indiema sinċiera u sħiħa, li tinkludi qalb maqsuma spirtu ta’ ndiema, u nħossu niket divin.

“Il-maħfra teħtieġ li nindmu minn dnubietna u fl-istess ħin nkabbru u nsaħħu l-fidi tagħna f’Ġesù Kristu. Hekk kif nindmu u nersqu lejh, aħna qegħdin fit-triq tal-maħfra.” (8)

Il-Presbiteru Neil L. Andersen għallem: “Madankollu, jeħtieġ li aħna niftakru,, li r-rigal divin tal-maħfra qatt ma jista’ jinkiseb; jista' jiġi riċevut biss. Iva, il-kmandamenti jridu jiġu obduti u l-ordinanzi għandhom jiġu osservati biex nirċievu l-maħfra, imma l-isforz personali, ikun kbir kemm hu kbir, jitpaxxa meta mqabbel mal-ispiża tal-fidwa. Fil-fatt, m'hemm l-ebda paragun. “Il-maħfra hija rigal, u l-uniku wieħed li jista’ jagħti dan d-don huwa l-Feddej u s-Salvatur tad-dinja, Ġesù Kristu. Huwa joffri d-don imprezzabbli tiegħu minn jeddu lil dawk kollha li jduru lejh biex jirċevuh.” (9)

Il-​Proklamazzjoni tal-​Familja tfakkarna li wieħed mill-​prinċipji importanti għal kuntentizza fil-ħajja hija l-​maħfra, irrispettivament minn kemm nies jappartjenu lill-​familja tagħna: “Il-​kuntentizza fil-​ħajja tal-​familja x’aktarx li tinkiseb meta tkun ibbażata fuq it-​tagħlim tal-​Mulej Ġesù Kristu. Żwiġijiet u familji taʼ suċċess huma stabbiliti u miżmuma fuq il-prinċipji taʼ fidi, talb, indiema, maħfra, rispett, imħabba, mogħdrija, xogħol, u attivitajiet taʼ rikreazzjoni.” (10)

Il-President Nelson talabna: “L-appell tiegħi llum, għeżież ħuti, hu li ttemmu l-kunflitt li jinsab għaddej fil-qalb tagħkom, fid-dar tagħkom, u fil-ħajja tagħkom. … Nirrepeti s-sejħa tiegħi biex intemmu l-kunflitti f’ħajjitkom. Eżerċita l-umiltà, il-kuraġġ, u s-saħħa meħtieġa kemm biex taħfer kif ukoll biex tfittex il-maħfra. Is-Salvatur wiegħed li ‘jekk [aħna] naħfru lill-xulxin il-ħtijiet tagħna, Missierna fis-sema wkoll jaħfrilna.’” (11) “Ara, min jindem minn dnubietu, hu maħfur, u jien, il-Mulej, ma niftakarhomx aktar.” (12)

Bl-istess mod, għandna naħfru u ninsew il-ħażen li nesperjenzaw. Il-maħfra hija waħda mill-akbar don li tana Missierna fis-Smewwiet. Permezz tax-xogħol espjatorju ta’ Ġesù Kristu, nistgħu nirċievu l-miraklu tal-maħfra—billi nesperjenzaw bidla qawwija fil-qalb (13), billi nsiru “qaddis ..., bħat‑tfal, sottomess, ta’ qalb ħelwa, umli, kollu sabar, mimli mħabba.” (14), billi tħoss il-paċi u l-assigurazzjoni, u billi tirċievi l-faraġ u s-saħħa biex tkompli bil-ferħ fit-triq tal-patt.

Huwa għalhekk li aħna “nitkellmu dwar Kristu, aħna nifirħu fi Kristu, aħna nxandru l‑Kristu, aħna nħabbru dwar Kristu, u aħna niktbu skont il‑profeziji tagħna, ħalli wliedna jkunu jafu lejn liema sors għandhom iħarsu għall‑maħfra ta’ dnubiethom.” (15)

 

1. Mattew 11:28

2. Ara Mattew 18:21-22

3. Luqa 11:4 (ara wkoll versi 1–3)

4. Luqa 23:34

5. Tematika tal-Evanġelju: Il-maħfra

6. Luqa 6:37

7. Duttrina u Patti 64:10

8. Ara Neil L. Andersen, Id-Don Divin tal-Maħfra, 146

9. Neil L. Andersen, “Id-Don tal-Maħfra,” Liahona, Frar 2021, 11

10. Il-Familja: Proklamazzjoni lid-Dinja

11. Russell M. Nelson, “Il-Qawwa ta’ Spinta Spiritwali,” Liahona, Mejju 2022, 97, 100

12. Duttrina u Patti 58:42

13. Ara Mosija 5:2

14. Mosija 3:19

15. 2 Nefi 25:26