Messaġġ mit-Tmexxija tar-Reġjun

Negħlbu d-Differenzi u Nwaqqfu lil Sijon

Il-bidla pożittiva tibda minn kull wieħed u waħda minna u mix-xewqa tagħna biex nikkontribwixxu personalment, li nkunu ta' qalb waħda u moħħ wieħed, li ngħixu fis-sewwa, u li konxjament nagħtu kas tal-fqar u dawk fil-bżonn

Kristus underviser på det amerikanske kontinentet
Plaku Mihael Cizla, Gjermani,
Il-Presbiteru Michael Cziesla, il-Ġermanja Sebgħin Reġjonali

Dejjem jemozzjonani r-rakkont mill-Ktieb ta' Mormon meta s-Salvatur jiltaqa' mal-poplu tal-Amerki wara l-qawmien mill-mewt tiegħu fl-Emisfera tal-Lvant. Huwa għallimhom dwar l-importanza tal-espjazzjoni fil-pjan ta' Alla, il-barkiet tal-kmandamenti, u l-importanza tal-patti u l-ordinanzi.  Huwa mministrahom spiritwalment, wieħed wieħed (1).

Il-Mulej kien magħhom għal ftit ġranet biss, iżda l-impatt taż-żjara tiegħu baqa' jinħass għal iktar minn żewġ sekli. 'U ma kien hemm l-ebda kontenzjoni u disputazzjoni fosthom, u kull wieħed kien jimxi b'ġustizzja mal-ieħor.  U kellhom il-ħwejjeġ kollha komuni bejniethom; għalhekk, la kien hemm għonja u l-anqas fqar, la mjassrin u lanqas ħielsa, iżda lkoll kienu meħlusin, u kellhom sehem mill-għotja tas-smewwiet.' … “U ċertament ma setax kien hemm poplu iktar kuntent minn fost il-popli kollha li kienu nħolqu minn id Alla.  Ma kienx hemm ħallelin, lanqas qattelin, u la kien hemm Lamaniti, u lanqas xi tipi oħra ta' -iti; iżda kienu ħaġa waħda, ulied Kristu, u werrieta tas-saltna ta' Alla. U kemm kienu mberkin! Għax il-Mulej kien iberikom f'dak kollu li kienu jagħmlu' (2).

X'seta' wassal għal din il-bidla u biex ikun hemm dawn l-effetti li jdumu fit-tul? It-tweġiba hija sempliċi u, madanakollu, profonda. It-tagħlim tal-Mulej u l-evanġelju tiegħu nifdilhom qalbhom, huma warrbu r-raġel naturali u saru d-dixxipli ta' Ġesù Kristu.  Kellhom isem il-Mulej miktub f'qalbhom (3) u żviluppaw l-ispirtu ta' poplu ta' Sijon, bħal fil-jiem ta' Ħenok.

Sfortunatament, ngħixu f'dinja li tiċċelebra l-individwaliżmu, fejn li titlewwem u li jkollok l-opinjoni tiegħek huma kkunsidrati bħala espressjoni ta' ħajja dinamika. Anki bħala membri tal-knisja aħna mhux dejjem ikunu siguri kontra dawn l-iżviluppi.  Il-pandemija partikolarment ġabet lill-oqsma u l-familji tagħna sfidi speċjali.  F'ċeri każi, aħna bdejna niddefinixxu lilna nfusna skont id-differenzi tagħna, eżatt bħall-poplu fil-Ktieb ta' Mormon, u ħloqna il- -iti tagħna stess. L-evanġelju ta' Ġesù Kristu u l-ispirtu ta' Sijon jgħinuna negħlbu dawn id-differenzi.

pix2

Il-bidla pożittiva tibda minn kull wieħed u waħda minna u mix-xewqa tagħna biex nikkontribwixxu personalment


'Sijon hija Sijon minħabba l-karattru, l-attributi, u l-lealtà taċ-ċittadini tagħha. Ftakru, 'il-Mulej sejjaħ lill-poplu tiegħu Sijon, għaliex kellhom qalb waħda u moħħ wieħed, u kienu jgħammru fis-sewwa; u ma kienx hemm fqar fosthom' (4).  Jekk irridu li nwaqqfu lil Sijon fi djarna, fil-fergħat, l-oqsma, u l-wited tagħna, jeħtieġ li nogħlew għal dan l-istandard.  … Ma nistgħux nistennew sakemm tasal Sijon biex iseħħu dawn il-ħwejjeġ—Sijon se tiġi biss meta huma jkunu qed iseħħu' (5).

Għaldaqstant, x'ifisser dan għalija f'termini prattiċi? Minn fejn se nibda jekk irrid negħleb id-differenzi u nrawwem l-għaqda?

Fl-1872, il-Profeta Brigham Young ta lill-Qaddisin tfakkira importanti li llum hija probabbilment relevanti iktar minn qatt qabel. Huwa qal: 'Ieqfu! Stennew! Meta tqumu filgħodu, qabel ma ttiegħmu l-iċken ħaġa tal-ikel, … inkinaw quddiem il-Mulej, itolbuh jaħfrilkom dnubietkom, u biex jipproteġikom matul il-jum, biex iħariskom mit-tentazzjoni u kull ħażen, u jiggwida l-passi tagħkom fis-sewwa, ħalli tkunu tistgħu tagħmlu xi ħaġa dak il-jum li tkun ta' benefiċċju għas-saltna ta' Alla fuq din l-art. Għandkom ħin biex tagħmlu dan?' (6).

Il-bidla pożittiva tibda minn kull wieħed u waħda minna u mix-xewqa tagħna biex nikkontribwixxu personalment, li nkunu ta' qalb waħda u moħħ wieħed, li ngħixu fis-sewwa, u li konxjament nagħtu kas tal-fqar u dawk fil-bżonn. Is-sigriet huwa li nagħmlu lill-Mulej alleat f'dan kollu, billi nibnu fuq il-fidi, it-tama u l-karità.  'Sijon twaqqfet u qed toktor sforz il-ħajja u l-ħidma ispirati minn Alla taċ-ċittadini tagħha.  Sijon tasal mhux bħala rigal iżda għaliex nies tal-patt u virtużi jinġabru flimkien u jibnuha' (7).


1. - 3. Nephi 11 ff.
2. - 4 Nephi 2,3,16-18
3. - Mosija 5:12
4. - Mosè 7:18
5. - D. Todd Christofferson, Come to Zion, Konferenza Ġenerali Ottubru 2008
6 - Keith B. McMullin, Come to Zion! Come to Zion!, Konferenza Ġenerali Ottubru 2002
7 - Keith B. McMullin, Come to Zion! Come to Zion!, Konferenza Ġenerali Ottubru 2002